جرایم مدیران در شرکت های سهامی

جرایم مدیران در شرکت های سهامی

عدم دعوت به موقع مجمع عمومی عادی سالیانه

عدم تنظیم و تسلیم به موقع صورت مالی

ماده ۲۵۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347: رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲ را به موقع تنظیم و تسلیم نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

عدم تنظیم صورت حاضرین در مجمع عمومی

ماده ۲۵۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده ۹۹ تنظیم نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

عدم تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی

ماده ۲۵۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده ۱۰۵ را تنظیم نکند به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.

عدم رعایت مقررات راجع به حق رأی سهامداران

ماده ۲۵۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام  را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در ماده ۲۵۵ محکوم خواهند شد.

نکته: در برخی از موارد، سهامداران حق رأی ندارند یا  حق رأی خود را از دست می‌دهند؛ برای مثال، برخلاف مجمع عمومی موسس، که هر سهم دارای یک حق رای است در سایر مجامع عمومی اینگونه نیست یعنی ممکن است در اساسنامه پیش بینی شده باشد که داشتن تعداد معینی از سهام برای دادن رای ضروری است. همچنین به موجب ماده ۴۹ مقرر شده است که دارندگان سهامی که بر مطابق مقررات، سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.

تقسیم منافع موهوم

ارائه ترازنامه غیرواقعی

استفاده از اموال و اعتبارات شرکت بر خلاف منافع آن

سوءاستفاده از اختیارات

ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: اشخاص  زیر به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا با استناد به صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

۲- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.

۳- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.

۴- رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند استفاده کنند.

عدم دعوت به موقع مجمع عممومی برای انتخاب بازرسان

عدم دعوت بازرسان به مجمع عمومی

ماده ۲۵۹ قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت که تعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیستت هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

اخلال در انجام وظایف بازرسان

ماده ۲۶۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل که آعامدا مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت شوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

صدور سهام جدید قبل از به ثبت رساندن افزایش سرمایه

افزایش سرمایه بدون رعایت تشریفات قانونی و شرایط مقرر

ماده ۲۶۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید نمایند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

عدم رعایت حق تقدم صاحبان سهام یا مهات لازم برای استفاده از آن

عدم رعایت حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض

ماده ۲۶۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی که مرتکب جرایم زیر بشوند به جزای نقدی از ۲۰ هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:

۱- در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت، به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.

۲- در صورتی که شرکت قبلا اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این‌گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضای مدتی که طی آن، این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها، سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی  بدهند.

{توضیح: استهلاک سرمایه به این معنی است که شرکت به تدریج از محل سود حاصله و اندوخته هایی که در اختیار دارد، قیمت اسمی سهام را به سهامداران مسترد کند تا حدی که سهامداران معادل بهای اسمی سهام را از شرکت دریافت کنند. پس از استهلاک سهام، سهامدار سهام انتفاعی دریافت می کند.}

ارائه و تصدیق اطلاعات نادرست جهت سلب حق تقدم

ماده ۲۶۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که عالما برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

 

ماده ۲۶۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالما مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از ۲۰ هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:

۱- در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام؛

۲- در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.

۳-  در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دایر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد آگهی نشده باشد.

عدم رعایت ترتیبات کاهش اجباری سرمایه

ماده ۲۶۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نکنند موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

پذیرش سمت بازرسی با علم و اطلاع از اینکه منع قانونی دارد

ماده ۲۶۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: هر کس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۷ لایحه اصلاحی قسمتی ازقانون تجارت: هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۶۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت: مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرایم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱-  در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم غیرمستقیم درآن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.

۲- درصورتی که برخلاف ماده ۲۱۳ به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده، دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

عدل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل شرکت، وکیل کیفری و حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

Summary
Review Date
Reviewed Item
Admin
Author Rating
31star1star1stargraygray
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 3 =